Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 928
Article : 81
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-41-2
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

C. Anadolu Türk Beylikleri SanatıD. Doğu'daki Türk Mührü: Mezar TaşlarıCengiz Han, Moğollar ve Türk HalefleriA. MoğollarB. Çağatay HanlığıC. İlhanlı DevletiAltınordu Hanlığı ve Kıpçak Bozkırlarındaki Türk HanlıklarıA. Altınordu HanlığıB. Kıpçak Bozkırlarında Kurulan Türk HanlıklarıTimurlularTürkistan HanlıklarıHindistan'da Kurulan Türk Devletleri / Bâbür İmparatorluğuA. Hindistan'da Kurulan Türk DevletleriB. Bâbür İmparatorluğuOrta Zaman Türk Devletleri ve Hanlıklarında Dil, Edebiyat, Kültür ve SanatA. Dil ve EdebiyatB. Kültür ve Sanat Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

C. Anadolu Türk Beylikleri Sanatı
Anadolu Türk Beylikleri Sanatı / Prof. Dr. Gönül Cantay [p.15-29]
Anadolu Beylik Döneminde Mimari ve Himaye / Prof. Dr. Howard Crane [p.30-37]
Beylikler Dönemi Hanları / Doç. Dr. Ali Baş [p.38-45]
Beylikler Dönemi Mimarisinde Taş Süsleme Programı / Dr. Muhammet Görür [p.46-54]
Beylikler Dönemi Mimarisinde Figürlü Süsleme / Dr. Muhammet Görür [p.55-61]
Dânişmendlilerde Kültür ve Sanat / Dr. Sefer Solmaz [p.62-71]
Saltuklu Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Haldun Özkan [p.72-82]
Bitlis/Ahlat'taki Türk Devri Yapıları / Celil Arslan [p.83-99]
Hasankeyf'de Artuklu, Eyyûbî, Akkoyunlu ve Osmanlı Dönemi Mimarî Eserleri / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yurttaş [p.100-113]
XII-XIV. Yüzyıl Artuklu Kabartma Desenli Sırsız Seramikleri / Yrd. Doç. Dr. Gül Tunçel [p.114-125]
Germiyanoğulları Beyliği'nde Mimari / Prof. Dr. A. Osman Uysal [p.126-132]
Menteşeoğulları Beyliği Mimarisi / Doç. Dr. Remzi Duran [p.133-142]
Ramazanoğulları Beyliği Mimarî Eserlerinde Süslemeler / Doç. Dr. Şerife Özüdoğru [p.143-155]
Akkoyunlu Devri Mimarisi / Prof. Dr. Hamza Gündoğdu [p.156-165]
Xı-XVII. Yüzyıllarda Azerbaycan'da Abidevî Yapıların Özellikleri / Dr. Rayihe B. Amenzade [p.166-173]
Nahçıvan'da Türk Mimarisi / Turgay Yazar [p.174-184]
Tarihî Türk Halıcılığı / Prof. Dr. Hamza Gündoğdu [p.185-195]
Klâsik Tebriz Minyatürleri (XIII-XIV. Yüzyıllar) / Dr. Dildar Atmaca Şirzad [p.196-200]
Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri / Dr. Muhammet Görür [p.201-207]
D. Doğu'daki Türk Mührü: Mezar Taşları
Ahlat Mezar Taşları / Prof. Dr. Beyhan Karamağralı [p.208-217]
Van Gölü Havzası'ndaki Tarihî Mezarlıklar ve Mezar Taşları / Prof. Dr. Abdüsselâm Uluçam [p.218-226]
Nahçıvan'da Taştan Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri / Doç. Dr. Seferli Hacı Fahrettin [p.227-232]
Kırküçüncü Bölüm
Cengiz Han, Moğollar ve Türk Halefleri
A. Moğollar
Çinggis Han ve Moğollar / Prof. Dr. İsenbike Togan [p.235-255]
Moğol (Veya Türk-Moğol) Hanlığı / Prof. Dr. Ahmet Temir [p.256-264]
Moğol Devleti / Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Ağaldağ [p.265-277]
Türkler İle Moğolların Irkî Münasebetleri / Cihat Cihan [p.278-286]
Cengiz Han Sonrası Asyası'nda Politik Geleneğe Dair / Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa A. Akbıyık [p.287-297]
Moğol İstilasının Sebepleri / Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [p.298-311]
Cengiz İstilası / Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [p.312-323]
Ortaçağ'da Avrupalıların Göçebe Topluluklara Bakışı / Matthias Heiduk [p.324-333]
1200-1800 Yılları Arasında Batı'daki Orta Asya İmajı / Dr. Geoff Watson [p.334-344]
B. Çağatay Hanlığı
Çağatay Hanlığı / Prof. Dr. Mustafa Kafalı [p.345-354]
Çağatay Devleti / Prof. Dr. Sabri Hizmetli [p.355-358]
C. İlhanlı Devleti
İlhanlılar / Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı [p.359-363]
İlhanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Memlûklerle İlk Teması / Ayşe D. Erdem Kuşçu [p.364-375]
İlhanlı Devleti'nin Yıkılış Sürecindeki Siyasi Gelişmeler / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [p.376-385]
İlhanlı Devleti'nin Uluslararası Ticaret Politikası ve Halefi Olan Türk Devletleri / Manana Gabashvili [p.386-393]
Kırkdördüncü Bölüm
Altınordu Hanlığı ve Kıpçak Bozkırlarındaki Türk Hanlıkları
A. Altınordu Hanlığı
Altın-Orda Hanlığı / Prof. Dr. Mustafa Kafalı [p.397-411]
Altın Ordu / Prof. Dr. Uli Schamiloglu [p.412-428]
Coçi Ulusunun Etnik Tarihinin Erken Gelişmesindeki Özellikleri Hakkında / Prof. Dr. Mirkasım A. Usmanov [p.429-433]
Tatarların Kökeni Meselesi / Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir [p.434-440]
B. Kıpçak Bozkırlarında Kurulan Türk Hanlıkları
Kazan Hanlığı (1437-1556) / Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat [p.441-452]
Kazan Hanlığı'nda İdarî Yapı / Dr. Donald Ostrowski [p.453-459]
Astrahan Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.460-465]
Kasım Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.466-471]
Sibir Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.472-479]
Kırım Hanlığı / Yrd. Doç. Dr. Yücel Öztürk [p.480-513]
Kırkbeşinci Bölüm
Timurlular
Timurlular / Prof. Dr. İsmail Aka [p.517-533]
Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri / Prof. Dr. Yuriy F. Buryakov [p.534-539]
Timur ve Seferleri / Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz [p.540-553]
Kırkaltıncı Bölüm
Türkistan Hanlıkları
Türkistan Hanlıkları / Prof. Dr. Mehmet Alpargu [p.557-605]
Şiban Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü / Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu [p.606-616]
Semerkant Bölgesindeki Özbeklerin Etnik Tarihi / Dr. Azim Malikov [p.617-623]
XVI. Yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen: Maveraünnehir-Özbek Hanlığı (Şibanîler) Meşruiyet, Hakimiyet ve Hukuk / Yrd. Doç. Dr. Nurten Kılıç - Schubel [p.624-633]
Hive Hanlığı / Yrd. Doç. Dr. Feridun Tekin [p.634-640]
Kazak Hanlığı'nın Kuruluşu / D. N. Moldabaeva [p.641-648]
Kazak Hanlığı / Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir [p.649-656]
Kırgızların XV-XVI. Yüzyıllarda Siyasi Yapısı / Temirkul Asanov [p.657-661]
Yarkent Hanlığı (1465-1759) / Dr. Amanbeck H. Djalilov [p.662-669]
Kazak-Kalmuk (Jungar) Savaşları / Dr. Orhan Doğan [p.670-686]
Kırkyedinci Bölüm
Hindistan'da Kurulan Türk Devletleri / Bâbür İmparatorluğu
A. Hindistan'da Kurulan Türk Devletleri
Hindistan'da Kurulan Türk Devletleri / Prof. Dr. Salim Cöhce [p.689-730]
Delhi Türk Sultanlığı'nda Teşkilât / S. Haluk Kortel [p.731-743]
B. Bâbür İmparatorluğu
Bâbürlüler: "Hindistan'daki Temürlüler" / Prof. Dr. Enver Konukçu [p.744-760]
Osmanlı ve Bâbürlü Devleti Arasındaki İlişkiler / Doç. Dr. Azmi Özcan [p.761-765]
Kırksekizinci Bölüm
Orta Zaman Türk Devletleri ve Hanlıklarında Dil, Edebiyat, Kültür ve Sanat
A. Dil ve Edebiyat
Çağatay Dili ve Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa Canpolat [p.769-776]
Altın-Orda (Altın-Ordu) Türk İlleri ve Çağatay Türkçesi, Gelişmesi, Kaynakları ve Karakteri / Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu [p.777-795]
Ali Şir Nevâî / Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan [p.796-803]
Nevâyî-Bâbür Çağının Tarihî ve Edebî Şahsiyetleri / Doç. Dr. Bilâl Yücel [p.804-811]
Bâbür İmparatorluğu'nda Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Péri Benedek [p.812-818]
Altınordu Hanlığı'nın Resmî Yazışma Geleneği / Dr. Melek Özyetgin [p.819-830]
B. Kültür ve Sanat
Tarih Boyunca Anadolu ve Orta Asya Kültür Çevreleri Arasındaki İlişkiler / Prof. Dr. Cemâl Kurnaz [p.831-839]
Türklerdeki San'atkâr Hükümdarlara Dâir / Ömer Tuğrul İnançer [p.840-851]
Timuroğullarının Orta Asya Mimari Sanatına Katkıları / Prof. Dr. Klaus Pander [p.852-861]
Merv'in Ortaçağ Kültür Hayatı / Dr. Güçmurat Soltanmuradov [p.862-865]
Buhara Camileri / Rüçhan Bubur [p.866-871]
Emir Timur Dönemi Ahşap Kapıları / Başak Burcu Tekin [p.872-880]
Hindistan'da Türk-Müslüman Mimari ve Resmi Sanatı / Prof. Dr. İnci Macun [p.881-890]
Hindistan Timuroğulları Mimarisi ve Sanatı / Prof. Laura Parodi [p.891-899]
Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-İ Merâgî / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan [p.900-904]
Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu [p.905-918]
İlhanlılarda Sikke Formları / Gündegül A. Parlar [p.919-927]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye