Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 952
Article : 87
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-45-5
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. Osmanlı Coğrafyasında KültürC. Osmanlı MimarisiC.1. Genel Değerlendirme, Dinî ve Askerî MimariC.2. Osmanlı Sivil MimarisiD. Geleneksel SanatlarD.1. HatD.2. Tezhip, Minyatür, Katı', Ebrû ve CiltD.3. ÇiniD.4. Dokumacılık ve El SanatlarıE. Klâsik Türk MûsikîsiXVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi DönemiIII. Selim ve II. Mahmud DönemleriA. III. Selim DönemiB. II. Mahmud DönemiAbdülmecid ve Abdülaziz: Tanzimat ve IslahatII. Abdülhamid Dönemi ve I. MeşrutiyetA. II. Abdülhamid ve I. Meşrutiyet Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Osmanlı Coğrafyasında Kültür
Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan'ın Yaşamına Etkisi / Prof. Dr. Zeynep Sözen [p.15-22]
Kosova'daki Türk Eserleri / Yrd. Doç. Dr. Mehmed İbrahimgil [p.23-33]
Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne / Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Canım [p.34-51]
Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Uzay Peker [p.52-59]
Mısır'daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri / Dr. Seif el - Rashidi [p.60-70]
Kuzey Afrika'da Osmanlı Sanatı ve Tunus / Yrd. Doç. Dr. Kadir Pektaş [p.71-78]
C. Osmanlı Mimarisi
C.1. Genel Değerlendirme, Dinî ve Askerî Mimari
Mimar Sinan / Prof. Dr. Semavi Eyice [p.79-85]
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi / Prof. Dr. Gönül Cantay [p.86-102]
XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı / Fatma Afyoncu [p.103-110]
Mimar Sinan'ın Eserlerinde Mahallî Unsurlar / Prof. Dr. Nusret Çam [p.111-120]
Mimar Sinan'ın Camilerinin Ana Kubbe Hatları / Dr. Z. Cihan Özsayıner [p.121-123]
Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim / Ahmet Sacit Açıkgözoğlu [p.124-132]
Türk İstanbul'un Simgesi: Fatih Camii / Şeyma Şahin [p.133-138]
İstanbul Mescitleri / Şükrü Sönmezer - Selçuk Seçkin [p.139-148]
Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler / Prof. Dr. Baha Tanman [p.149-161]
XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü [p.162-168]
Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı / Aziz Doğanay [p.169-177]
Kışla Mimarisi / Zuhal Çetiner Doğdu [p.178-189]
Suriye'de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler / Lamia Al - Jasser [p.190-199]
C.2. Osmanlı Sivil Mimarisi
Türk Evi'nin Mimarisi / Doç. Dr. Turgut Cansever [p.200-203]
İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [p.204-210]
Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri / Zafer Sağdıç [p.211-217]
Türk Mimarisinde Darüşşifalar / Prof. Dr. Gönül Cantay [p.218-230]
Türkiye Köprüleri / Prof. Dr. Gülsün Tanyeli [p.231-241]
Başkent İstanbul'dan Örnekleriyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Çeşmeleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta [p.242-246]
Osmanlı Çeşme Mimarisi / Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian [p.247-251]
Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kuşevleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta [p.252-255]
D. Geleneksel Sanatlar
D.1. Hat
Türk Hat Sanatında "Celî" Kavramı / Prof. h.c. M. Uğur Derman [p.256-265]
Türk Dünyasında Hat Sanatı / Prof. Dr. Ali Alparslan [p.266-273]
Klâsik Dönem Osmanlı Mimârisinde Celî Yazılar / Yrd. Doç. Dr. Fevzi Günüç [p.274-282]
Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep / Bahattin Yaman [p.283-288]
D.2. Tezhip, Minyatür, Katı', Ebrû ve Cilt
Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi / Doç. Dr. F. Çiçek Derman [p.289-299]
Türk Tezhip Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özcan [p.300-307]
Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği / Dr. İnci Ayan Birol [p.308-315]
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür / Doç. Dr. Banu Mahir [p.316-322]
Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı') / Gülbün Mesara [p.323-327]
Türk Ebrû San'atı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan [p.328-340]
Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik / Zeynep Balkanal [p.341-349]
D.3. Çini
Osmanlı Çini Sanatı / Prof. Dr. Yıldız Demiriz [p.350-357]
Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler / Doç. Dr. Sitare Turan Bakır [p.358-365]
Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı / Dr. E. Emine Naza - Dönmez [p.366-374]
Osmanlı Devri Seramik Sanatı / Dr. Nurşen Özkul Fındık [p.375-384]
D.4. Dokumacılık ve El Sanatları
Osmanlı Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz [p.385-403]
Osmanlı Dokumacılığı / Doç. Dr. Hülya Tezcan [p.404-409]
Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı / Fikri Salman [p.410-415]
Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları / Prof. Dr. Taciser Onuk [p.416-419]
Anadolu ve Çevresi Türk İşlemeleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta [p.420-424]
Anadolu Mutfaklarında Kullanılan Bakır Kaplar ve Osmanlı Dönemi Örnekleri / Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz [p.425-432]
E. Klâsik Türk Mûsikîsi
XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi / Yrd. Doç. Dr. Rûhî Ayangil [p.433-442]
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzik Teorisi Eserleri / Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu [p.443-448]
Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan [p.449-453]
Osmanlı Mûsikîsi ve Kadın / Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu [p.454-463]
Osmanlı Minyatürlerinde Müzik / Dr. Semih Altınölçek [p.464-475]
Altmışüçüncü Bölüm
XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi
XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789) / Doç. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya [p.479-511]
XVIII. Asırda Osmanlı-İran Münasebetleri / Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı [p.512-524]
Patrona Halil Ayaklanması'nı Hazırlayan Şartlar ve İsyanın Pây-I Tahttaki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Songül Çolak [p.525-530]
Kaynarca'dan (1774) Paris Barışı'na (1856) Kadar Şark Meselesi Perspektifinde Osmanlı-Rus Münasebetlerine Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Hasan Şahin [p.531-544]
1774-1789 Yıllarında Osmanlı Devleti'nin Dış Politikası / Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu [p.545-553]
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı [p.554-563]
Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz [p.564-575]
Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio [p.576-581]
Sefaretnameler / Doç. Dr. Belkıs Altuniş - Gürsoy [p.582-591]
Tarihte Osmanlı-Fas İlişkileri, Seyyid İsmail Efendi'nin Sefâret Takrîri / Güler Bayraktar [p.592-597]
İki Sulhiyye Işığında Osmanlı Toplumunda Barış Özlemi / Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan [p.598-605]
Altmışdördüncü Bölüm
III. Selim ve II. Mahmud Dönemleri
Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş: Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud Dönemleri / Prof. Dr. Stanford J. Shaw [p.609-628]
III. Selim ve II. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası / Doç. Dr. M. Alaaddin Yalçınkaya [p.629-659]
A. III. Selim Dönemi
III. Selim'in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti / Prof. Dr. Gül Akyılmaz [p.660-670]
Sultan III. Selim Devri Islahat Hareketleri (Nizâm-I Cedîd) / Doç. Dr. Besim Özcan [p.671-683]
III. Selim'in Şâir Kişiliğinin Yaşadığı Hayata, Devlet İşlerine ve Osmanlı'nın Batılılaşma Politikasına Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz [p.684-696]
B. II. Mahmud Dönemi
Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması ve Yerine Asâkir-İ Mansûre-İ Muhammediye'nin Kurulması / Ahmet Yaramış [p.697-702]
1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması / Dr. Alexander Bitis [p.703-720]
Paskeviç ve Şark Seraskerliği İle İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aykun [p.721-729]
Şam Vak'ası (1831) ve Sonuçları / Dr. Mustafa Bıyıklı [p.730-740]
XIX. Yüzyılda Eflak ve Boğdan'daki Rus İşgalleri / Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu [p.741-749]
Altmışbeşinci Bölüm
Abdülmecid ve Abdülaziz: Tanzimat ve Islahat
Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz / Yrd. Doç. Dr. Turgut Subaşı [p.753-781]
Tanzimat Devri Reformları / Doç. Dr. Abdullah Saydam [p.782-804]
Macar Mültecileri / Dr. György Csorba [p.805-812]
Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti'ne İlticası ve Diplomatik Kriz / Dr. Bayram Nazır [p.813-825]
Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı'nın Çıkış Nedeni: Kaynaklar ve Stratejiler / Prof. Dr. David M. Goldfrank [p.826-839]
Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Paris Barış Antlaşması / Doç. Dr. Özcan Yeniçeri [p.840-858]
Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869) / Dr. Zekeriya Türkmen [p.859-869]
Altmışaltıncı Bölüm
II. Abdülhamid Dönemi ve I. Meşrutiyet
I. Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid'in Saltanatı (1876-1909) / Prof. Dr. Kemal Karpat - Dr. Robert W. Zens [p.873-888]
Son Universal İmparatorluk ve II. Abdülhamid / Prof. Dr. İlber Ortaylı [p.889-]
A. II. Abdülhamid ve I. Meşrutiyet
1876 Anayasası ve Türk Tarihindeki Yeri / Prof. Dr. Yuri A. Petrosyan [p.899-908]
Sultan II. Abdülhamid / Doç. Dr. Azmi Özcan [p.909-930]
Muhafazakârlık: II. Abdülhamid Dönemini Anlamada Bir Anahtar / Ramazan Kılınç [p.931-938]
II. Abdülhamid Döneminde Hafiyye Teşkilatı ve Jurnaller / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Beyhan [p.939-950]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye